Mijn schoenenpoets machine

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

MijnSchoenpoetsmachine.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van MijnSchoenpoetsmachine.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/04/2019, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, wiens contactgegevens je kunt vinden aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Software voor online winkels

LightSpeed

Onze online winkel is ontwikkeld met Lightspeed-software. Persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt ten behoeve van onze diensten zullen met deze partij worden gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Lightspeed is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed gebruikt cookies om technische informatie over uw gebruik van de software te verzamelen, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

Persoonlijke informatie

Wij verzamelen persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, factuur- en afleveradres en telefoonnummers. Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is om u als bezoeker een zo soepel, efficiënt en persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.

Website optimalisatie (Hotjar)

We gebruiken Hotjar om de website voor gebruikers te optimaliseren. Alleen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt en het gebruik van persoonlijk identificeerbare gegevens is uitgeschakeld in de overeenkomst met Hotjar.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van HostingDiscounter. HostingDiscounter verwerkt persoonsgegevens namens MijnSchoenpoetsmachine.nl en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. HostingDiscounter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. HostingDiscounter is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

HostingDiscounter

Wij maken gebruik van de diensten van HostingDiscounter voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HostingDiscounter heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al onze
e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

We gebruiken het Mollie-platform om betalingen in onze online winkel te verwerken. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de diensten van Mollie waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen

My Shoe Shine Machine is een overeenkomst aangegaan met Stichting WebWinkelKeur voor het genereren van klantbeoordelingen. Voor het privacybeleid van Stichting WebWinkelKeur verwijzen wij u naar hun eigen website: https://www.webwinkelkeur.nl/privacy-policy-1-2/

Verzending en logistiek

De bestelling wordt verzonden vanuit de fabriek van Heute in Solingen, Duitsland. Heute gebruikt je adresgegevens bij het voorbereiden van de verzending. My Shoe Shine Machine zal deze gegevens daarom delen met Heute. Heute slaat deze gegevens ook op om haar dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door vragen en/of klachten over de geleverde producten binnen de garantietermijn goed te kunnen afhandelen.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de overeenkomst die u bent aangegaan. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gebonden aan geheimhouding op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze diensten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking in fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan MijnSchoenpoetsmachine.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens en uw klantprofiel totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Als u ons hiervan op de hoogte stelt, beschouwen wij dit ook als een verzoek om vergeten te worden. Op basis van geldende administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren. We bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke periode loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van je opdracht hebben gemaakt.

Uw rechten

Onder de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe alleen kopieën en afschriften van uw gegevens naar het e-mailadres dat u al kent. Als je de gegevens op een andere
e-mailadres of bijvoorbeeld per post, vragen we u om u te identificeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden beheren we geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onjuist gebruiken.

Recht op inspectie

U hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te laten wijzigen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking ongedaan maakt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de service in zo’n geval niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van MijnSchoenpoetsmachine.nl. Als u bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en/of afschriften van gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier waarop dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hierover informeren door
e-mail.

Contactgegevens

Contactpersoon voor privacyzaken: Roland Zwart

De waardering van mijnschoenpoetsmachinenl.webshopapp.com bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 18 reviews.
× Hoe kan ik je helpen?